مستندنگاری و مدارک تصویری وضع موجود

مستند نگاری قبل از مرمت بنای ظهیرالاسلام، توسط مشاور ارگ بم کرمان صورت پذیرفته است. کار اسکن لیزر این بنا نیز توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی در سال ۹۵ صورت پذیرفته است.

در زیر تعدادی از عکس های قبل از مرمت و وضع موجود بنا آمده است.

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.