نقشه های فنی

کلیه نقشه های فنی بنا که توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و مشاور ارگ بم کرمان تهیه شده است در زیر قابل مشاهده می باشد