بررسی زیبایی شناسی

شهاب الدین ارفعی: در این مبحث سعی خواهم کرد فارغ از پیشینه تاریخی، عمارت ظهیرالاسلام را به عنوان یک عمارت کوشک مانند قجری توضیح دهم. شیوه کوشک سازی قبل از قاجار هم قابل تامل است ولی در دوران قاجار به دلیل رفت و آمد به اروپا و الگوگیری از معماری اروپایی، به قوام متفاوتی رسید.(مهندسان[…]

مشخصات عمارت ظهیرالاسلام

این خانه تلفیقی از معماری ایرانی و فرنگی است چراکه معماری برو نگرا دارد یعنی حیاط بزرگی و حوض بسیار زیبایی داشته است که از قناتی سرچشمه می گرفت. زیرزمین زیبایی دارد و سقف این خانه ترکیبی از تخت و شیروانی است و نشان می دهد که به معماری اواخر دوره ناصرالدین شاه برمی گردد.[…]

مالکین بنا

بطور کلی از مالکین دقیق بنا اطلاعات زیادی در دست نیست اما روایت ها و نشانه های متعددی وجود دارد که مالکین بنا را می توان تا حدودی شناخت. مهمترین مالکی که به روایت های متعدد شانخته می شود، سید زین العابدین ظهیرالاسلام، اما جمعه تهران و داماد ناصر الدین شاه است.به همین دلیل است[…]