پرونده ثبت ملی

خانه تاریخ ظهیرالسلام دوبار و در تاریخ های  ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ و ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ با شماره ثبت ۳۱۰۹۶ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است. در زیر می توایند پرونده ثبتی این اثر را دانلود کنید. دانلود پرونده ثبتی خانه تاریخی ظهیرالاسلام